#ESTATUTODELARTISTAYA és una campanya d’àmbit espanyol impulsada per associacions i col·lectius culturals que té com a objectiu informar i donar visibilitat a l’Estatut de l’Artista, un conjunt de propostes legislatives que posarien solució a gran part dels greus problemes i condicions injustes en les quals desenvolupem la nostra labor professional. Pots descarregar-te tots els textos, nota de premsa i cartells de la campanya ACÍ

1

QUÈ ÉS L'ESTATUT DE L'ARTISTA?

COMPARTEIX! Si t’interessa la CULTURA i l’ART i/o eres artista, creador/a o treballador/a del sector cultural, comparteix aquesta campanya.


Finalment denominat Estatut de l’Artista, l’Autor/Creador i el Treballador de la Cultura, es tracta d’una proposta de regulació de lleis transversals per al desenvolupament de totes les professions culturals que minimitzaria els greus problemes que patim els treballadors de la indústria cultural.

Al setembre del 2018, per unanimitat parlamentària, s’aprova un informe amb 76 conclusions sobre les quals legislar tot el sector cultural, amb mesures sobre fiscalitat o normativa laboral, igualtat, prestacions per maternitat, intermitencia, transició professional, representació sindical, compatibilitat amb la jubilació, etc.

#ESTATUTODELARTISTAYA

2

RECONEIXEMENT DE LA INTERMITÈNCIA LABORAL

En les professions artístiques és molt freqüent que el treball es realitze per temporades. Es precisa una reforma del sistema de la Seguretat Social, on els períodes de intermitencia no signifiquen períodes de desprotecció, garantint l’acció protectora de la Seguretat Social.

S’han de considerar com a períodes d’activitat laboral els de preparació i cobrir la inactivitat, amb prestacions d’atur a partir d’un nombre de dies d’afiliació, durant un any i amb unes hores mínimes de treball.

3

QUOTA D'AUTÒNOMS PROGRESSIVA

Es proposa la supressió de la quota per als autònoms quan els seus ingresos siguen inferiors al SMI (Salari Mínim Interprofessional) i la implantació d’una quota progressiva quan els seus ingressos siguen superiors).

Es recomana un sistema de bonificacions per a flexibilitzar el RETA en situacions de discontinuïtat en les altes dels treballadors culturals. És a dir, afavorir estar d’alta més temps en períodes sense ingressos, per a poder tindre cobertura en futures prestacions.

Es proposa l’exempció de l’obligatorietat de cotitzar per a tots aquells artistes amb rendiments bruts anuals que no aconseguisquen el 50% del salari mínim interprofessional, i facilitar l’alta en el RETA per dia treballat.

4

DRET A LA REPRESENTACIÓ SINDICAL

Es proposa estudiar fórmules per a autoritzar a les Associacions d’Artistes per a negociar acords d’interés,  publicar tarifes orientatives que augmenten la protecció del treballador, tant del treballador/per compte propi com a per compte d’altri.

Es vol dotar a les associacions de legitimació processal per a actuar en nom dels seus associats enfront d’abusos i fraus col·lectius en el sector, a semblança de les associacions de consumidors

Els artistes, encara que treballen per compte propi, han de poder formar sindicats per a defensar els seus drets col·lectivament.

5

PROTECCIÓ A LA MATERNITAT I ALTRES DRETS

Es vol millorar la cobertura per a l’accés dels treballadors a les prestacions ja existents: maternitat, paternitat, cessament d’activitat o desocupació, lactància, risc d’embaràs, malaltia, accident de treball, jubilació, etc. I permetre la compatibilitat de la prestació per maternitat amb el treball a temps parcial.

6

RECONEIXEMENT DE LES MALALTIES PROFESSIONALS

Es vol establir un quadre de malalties, lesions, malalties i al·lèrgies que impedisquen el desenvolupament de l’activitat professional i siguen causa de baixa laboral, així com instaurar programes de seguiment i prevenció laboral.

7

DESCENS DE L'IVA

Es vol aplicar un descens immediat de l’IVA al tipus impositiu reduït del 10% per a tots els béns, objectes culturals, activitats artístiques i serveis relacionats. El Reial decret llei 26/2018, de 28 de desembre de 2018, pel qual es van aprovar algunes «mesures d’urgència sobre la creació artística i la cinematografia» només estableix la reducció del 21% al 10% als serveis prestats per intèrprets, artistes, directors i tècnics de productores de cinema i a organitzadors d’obres teatrals i musicals.

Es vol permetre el criteri d’IVA en caixa, és a dir, retardar l’ingrés d’IVA fins que no es produïsca el seu cobrament.

8

CONTROL Al FRAU DELS FALSOS AUTÒNOMS

Els treballadors per compte d’altri són sovint forçats a relacions mercantils com si ho feren per compte propi. L’empresari ha de donar al treballador cultural d’alta i baixa en la Seguretat Social, sempre que aquest així ho demande.

Es recomanen, entre altres mesures, l’opció de la cotització parcial per a artistes en espectacles públics o per als treballadors per compte propi, així com aclarir els requisits per a la inclusió en el règim especial de treballadors autònoms.

9

SUPRESSIÓ DE L'IRPF

Es vol suprimir la retenció de l’IRPF quan els ingressos no superen el Salari Mínim Interprofessional.

Quan les nostres rendes siguen irregulars, es proposa fer una mitjana dels tres o quatre últims anys, un tipus progressiu o no tributar pel 30% de la nostra activitat econòmica

Es pretén baixar en les factures la retenció del 15% al 5% i al 2% per a contractes de duració inferior a un any regulats com a relacions laborals especials d’artistes en espectacles públics.

També, es vol afegir en els models d’impostos d’Hisenda una clau o subclau específica per a les bestretes a compte de drets de propietat intel·lectual.

10

APLICACIÓ DE DESPESES DEDUÏBLES

Es proposa que es consideren despeses deduïbles a efectes comptables, tant per compte d’altri la formació, els instruments i eines de treball, com per compte propi aquelles despeses necessàries per a desenvolupar l’activitat artística professional: cursos, instruments, eines, representants artístics, restauració, viatges, electricitat, telèfon, etc. També es busca elevar el percentatge a descomptar de despeses de difícil justificació.

11

INCENTIVAR EL MECENATGE

Incentivar el mecenatge per als creadors dotant d’incentius fiscals de fins a un 100% de deducció als donants.

12

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)

Es recomana modificar l’IAE actualitzant els epígrafs a la realitat de les professions artístiques (execució i producció lligats a dret d’autor),situant a tots els professionals de la cultura en la secció tercera de l’IAE desvinculant-los d’activitats relacionades amb l’esport i amb espectacles taurins. I crear una Secció d’Activitats Empresarials per a col·lectius compostos per autors

També es vol facilitar el reconeixement de les professions culturals de recent creació o consolidació i la inclusió dels perfils professionals artístics i culturals en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, definint de manera precisa quines activitats són susceptibles d’incloure’s en l’Estatut de l’Artista.

13

COMPATIBILITAT DELS DRETS D'AUTORIA I ACTIVITATS CREATIVES AMB LA JUBILACIÓ

Es volen compatibilitzar els drets d’autor amb les pensions per jubilació, d’incapacitat permanent o no contributives per desocupació, rendes d’inserció i altres prestacions o ajudes de caràcter públic

Malgrat que es va aprovar el Reial decret 302/2019, de 26 d’abril, pel qual es regula la compatibilitat de la pensió contributiva de jubilació i l’activitat de creació artística, aquest deixa fora de l’exercici del dret de compatibilitat gran quantitat de supòsits que necessiten protecció, a més de no ser una mesura amb caràcter retroactiu.

14

MESURES DE TRANSICIÓ PER A CARRERES PROFESSIONALS CURTES

Es vol aplicar mesures de transició per a carreres professionals curtes. Els professionals de les arts escèniques, com els ballarins i professionals del circ, solen tindre carreres curtes per la pròpia exigència física de la professió, per tant, és important potenciar les possibilitats d’ocupabilitat i mobilitat d’aquests artistes amb mesures de suport psicològic, assessoria laboral i suport a la formació, així com la creació d’una entitat o comissió interdepartamental per a l’establiment, gestió i control de programes de foment de la transició professional.

15

MODIFICAR EL RÈGIM D'ARTISTES PER COMPTE D'ALTRI

Es vol regular la relació laboral especial dels artistes en els espectacles públics perquè s’incloga a tots els professionals de la cultura, també a autors, técnics i personal auxiliar, fins ara limitats, que actuen necessàriament damunt d’un escenari d’acord amb el Reial decret 1435/1985, d’1 d’agost, pel qual es regula la relació laboral especial dels artistes en espectacles públics, Reial decret que s’ha de modificar, millorar i actualitzar, també en interés de les persones menors de 16 anys.

La normativa específica de la Seguretat Social ha sigut insuficient per a fer-se càrrec de l’especificitat dels contractes i situacions de intermitencia habituals, així com dels abusos en la contractació parcial i en la concatenació de contractes de temporada.

Es recomana modificar, amb caràcter general, les modalitats de cotització a la Seguretat Social dels treballadors culturals i es proposa l’anàlisi de noves formes de finançament, amb propostes concretes, dels mecanismes de cobertura social. Enfront d’això el Reial decret llei 26/2018, de 28 de desembre, pel qual es van aprovar algunes «mesures d’urgència sobre la creació artística i la cinematografia» fa que les cotitzacions a la Seguretat Social en períodes de no activitat tornen a recaure en els propis professionals del sector artístic

16

INCORPORACIÓ DE LES ARTS EN L'EDUCACIÓ

Es proposa reformar el sistema educatiu perquè incorpore l’educació artística en l’ensenyament: educació musical, plàstica i visual, dansa, teatre, circ, etc.

17

PROTECCIÓ EN L'ENTORN DIGITAL

Es vol incrementar el percentatge que reben els titulars de drets sobre els beneficis de les plataformes digitals.

18

ÒRGANS ADMINISTRATIUS ESPECIALITZATS

Es volen realitzar campanyes de conscienciació i formació a funcionaris d’Hisenda, Seguretat Social i Inspecció de Treball, principalment, perquè coneguen el funcionament del sector i les seues especificitats laborals, tant quan es treballa per compte propi com aliena, a fi de protegir-nos millor i agilitar i normalitzar el càlcul de les prestacions dels treballadors de la cultura.

#ESTATUTODELARTISTAYA

La informació continguda en la present campanya ho és a mer títol enunciatiu per a visibilitzar entre els seus possibles afectad@s les diferents possibilitats entorn de l’Estatut de l’Artista. Sense que el contingut del mateix siga un informe expositiu de caràcter tècnic i propositiu per a la seua presentació i defensa davant el Ministeri de Cultura i resta de Ministeris a les competències afecta dels quals el seu desenvolupament i que articularem amb detall una vegada es constituïsquen els grups de treball i comités d’expert@s per a la seua implementació real.