Vallibona

Població: 69 habitants

Any 2020

NICU

3,93

INDEX DINÀMIC

32

INDEX ESTABLE

239

INDEX COMUNICACIÓ

10

INDEX TOTAL

271